Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

मुकुन्द प्रसाद पन्त


मुकुन्द प्रसाद पन्त


मुकुन्द प्रसाद पन्त
शाखा अधिकृत

शाखा कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
बहाल मिति २०७७ चैत्र १७