Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

मोहोदत्त अधिकारी


मोहोदत्त अधिकारी


मोहोदत्त अधिकारी
शाखा अधिकृत

शाखा स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल mdmohodatta@gmail.com
सम्पर्क 9841669672
बहाल मिति २०७६ भाद्र १८