Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

महेश गौतम


महेश गौतम


महेश गौतम
कम्प्यूटर अधिकृत

शाखा सीमा तथा अध्यागमन प्रशासन शाखा
पद कम्प्यूटर अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल mahesh.gautam977@gmail.com
बहाल मिति N/A