Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

मदन मर्हजन


मदन मर्हजन


मदन मर्हजन
कार्यालय सहयोगी

शाखा कार्यालय व्यवस्थापन तथा जिन्सी शाखा
पद कार्यालय सहयोगी
सम्पर्क 9841733906
बहाल मिति N/A