Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

लोकनाथ अगस्थी


लोकनाथ अगस्थी


लोकनाथ अगस्थी
खरिदार

शाखा कार्यालय व्यवस्थापन तथा जिन्सी शाखा
पद खरिदार
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
सम्पर्क 9841376507
बहाल मिति २०७७ चैत्र १८