Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

कृष्ण के.सी.


कृष्ण के.सी.


कृष्ण के.सी.
लेखा अधिकृत

शाखा आर्थिक प्रशासन शाखा
पद लेखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
सम्पर्क 9847946058
बहाल मिति २०७७ चैत्र १७