Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

कृष्ण बहादुर महत


कृष्ण बहादुर महत


कृष्ण बहादुर महत
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा सूचना समन्वय तथा विश्लेषण ईकाई
पद कम्प्यूटर अपरेटर
इमेल gopal.208372@gmail.com
सम्पर्क 9841748628
बहाल मिति N/A