Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

कान्छा थापा


कान्छा थापा


कान्छा थापा
लेखापाल

शाखा आर्थिक प्रशासन शाखा
पद लेखापाल
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
सम्पर्क 9823570902
बहाल मिति २०७७ चैत्र १७