Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

कमला राई


कमला राई


कमला राई
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा मानव अधिकार प्रबर्धन शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल raikamala73@gmail.com
सम्पर्क 9842211806
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ ९