Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

जयनारायण आचार्य


जयनारायण आचार्य


जयनारायण आचार्य
सह सचिव

शाखा नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा
पद सह सचिव
श्रेणी रा.प. प्रथम श्रेणी
इमेल ppd@moha.gov.np
सम्पर्क 9851140011
ठेगाना 13,
बहाल मिति २०७७ फाल्गुन २५