Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

जय कुमार राई


जय कुमार राई


जय कुमार राई

शाखा प्रहरी प्रशासन शाखा
सम्पर्क 9841845919
बहाल मिति २०७७ चैत्र १७