Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

हुमकला पाण्डे


हुमकला पाण्डे


हुमकला पाण्डे
सह सचिव

शाखा आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा
पद सह सचिव
श्रेणी रा.प. प्रथम श्रेणी
सम्पर्क 9851140004
ठेगाना Madane 2, गुल्मी
बहाल मिति २०७७ पुष ३