Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

हरि पन्त


हरि पन्त


हरि पन्त
उप सचिव

शाखा मन्त्रिज्यू को सचिवालय
पद उप सचिव
श्रेणी रा.प.द्वितीय
सम्पर्क 9841291888
बहाल मिति २०७७ चैत्र १६