Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

ई. आलोक कुमार चौधरी


ई. आलोक कुमार चौधरी


ई. आलोक कुमार चौधरी
मेकानिकल सब ईञ्जिनियर

शाखा आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा
पद मेकानिकल सब ईञ्जिनियर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल alok.chaudhary@moha.gov.np
सम्पर्क 9847302186
बहाल मिति २०७६ भाद्र २२