Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

देवी खड्का


देवी खड्का


देवी खड्का
नायब सुब्बा

शाखा नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9841893247
बहाल मिति २०७७ चैत्र १७