Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

 विष्णु कुमारी के.सी.  


 विष्णु कुमारी के.सी.	 


 विष्णु कुमारी के.सी.  
कार्यालय सहयोगी

शाखा सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा
पद कार्यालय सहयोगी
सम्पर्क ९८४९३१२३३९    
बहाल मिति २०७५ भाद्र ६