Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

बिमला कटुवाल


बिमला कटुवाल


बिमला कटुवाल
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा मन्त्रिज्यू को सचिवालय
पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9843354306
बहाल मिति २०७७ चैत्र १६