Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

भक्ति रिजाल


भक्ति रिजाल


भक्ति रिजाल
नायब सुब्बा

शाखा नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
बहाल मिति २०७७ चैत्र १८