Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

 बाबुराम पौडेल  


 बाबुराम पौडेल			 


 बाबुराम पौडेल  
हलुका सवारी चालक

शाखा सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा
पद हलुका सवारी चालक
सम्पर्क ९८४१४०३०२६
बहाल मिति २०७५ भाद्र ६