Low Bandwidth Invert Color A- A A+

यस मन्त्रालयको मिति २०७६।०८।१७ (मा.मन्त्रीस्तर) को निर्णयानुसार सरुवा हुनु भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको विवरण

2076-08-17

2076-08-17


Name of File Download
सरुवा हुनु भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको विवरण

Last Updated : 2080-05-24 14:44:25

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers