Low Bandwidth Invert Color A- A A+

विभूषण घोषणा, २०७७

2077-06-04

2077-06-04


सम्मानीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा २७७ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ५९३ जना महानुभावहरुलाई विभूषण (मानपदवी, अलंकार, र पदक) प्रदान गर्नु भएकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

Name of File Download
Bibhusan_2077.pdf

Last Updated : 2078-10-13 17:09:48

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers