Low Bandwidth Invert Color A- A A+

The Colombo Plan Schoolarship Notice

2077-05-30

2077-05-30


प्रस्तुत विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्र संख्या 077/78 च.नं. ८३ मिति २०७७।०५।१८ गतेको पत्रबाट  The Colombo Plan अन्तर्गतको अध्ययन/छात्रबृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धि प्राप्त पत्रमा उल्लेखित मनोनयनका लागि आवश्यक योग्यता पुगेका इच्छुक निजामती कर्मचारीहरुलाई सिफारिस गरी ७ दिन भित्र मन्त्रालयको निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखामा प्राप्त हुने गरी पठाइदिनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । थप जानकारीको लागि संलग्‍न सूचना हेर्नुहुन अनुरोध छ ।

Name of File Download
The_Colombo_Plan_Schoolarship.pdf

Last Updated : 2081-01-10 19:46:00

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers