Low Bandwidth Invert Color A- A A+

Second National Action Plan (NAP-II) preliminary Draft

2076-10-09

2076-10-09


संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० को कार्यान्वयनको लागि तर्जुमा गरिएको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्ररम्भिक मस्यौदा (NAP-II को प्ररम्भीक मस्यौदा) सबैको  जानकारीको लागि प्रकािशित गरिएको  छ ।

Name of File Download
Second National Action Plan (NAP-II) preliminary Draft

Last Updated : 2079-10-06 19:37:55

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers