Low Bandwidth Invert Color A- A A+

Notice regarding distribution of social security allowances through banking system

2077-07-26

2077-07-26


नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन, 2075 को दफा 17 को उपदफा (3) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपालका सात सय त्रिपन्न स्थानीय तह मध्ये देहायका स्थानीय तहमा देहायको मितिदेखि अनिवार्य रूपमा बैङ्किङ्ग प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय भएकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

Name of File Download
social_security_notice_compressed.pdf

Last Updated : 2080-05-24 14:44:25

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers