Low Bandwidth Invert Color A- A A+

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको मिति २०७७।०२।१८ ( मा. मन्त्रीस्तर) को निर्णयानुसार सरुवा, काज तथा पदस्थापन भएका कर्मचारीहरुको विवरण

2077-02-19

2077-02-19


Name of File Download
Transfer_List

Last Updated : 2079-04-23 17:04:48

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers