Low Bandwidth Invert Color A- A A+

लागु ‍औषध नियन्त्रणका लागि रहेका संस्थागत व्यवस्थाहरू के-के हुन् ?

लागु औषध नियन्त्रणको प्रमुख केन्द्रीय निकायको रुपमा गृह मन्त्रालय रहेको छ। नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली 2074 का अनुसार लागु औषध नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य गृह मन्त्रालयको कार्य हो। लागु औषध नियन्त्रणका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय मातहत देहाय अनुसारको संस्थागत व्यवस्था रहेको छः

 • मा.गृहमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा रहेको उच्च स्तरीय लागु औषध नियन्त्रण राष्ट्रिय निर्देशन तथा समन्वय समिति।
 • गृह सचिवज्यूको संयोजकत्वमा लागु औषध नियन्त्रण कार्यकारी समिति
 • गृह मन्त्रालयले तोकेको सहसचिवले मूख्य लागु औषध नियन्त्रण अधिकारीको रुपमा कार्य गर्ने
 • लागु औषध नियन्त्रण शाखा
 • लागु औषध नियन्त्रण व्यूरो
 • नेपाल प्रहरीका स्थानीय स्तरमा रहेका कार्यालयहरू
 • सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल तथा स्थानीय कार्यालयहरू
 • जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू
 • अन्यः
  • स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
  • राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र


Last Updated : 2079-02-27 16:20:16

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers