Low Bandwidth Invert Color A- A A+

लागु ‍औषध नियन्त्रणका लागि रहेका कानूनी व्यवस्थाहरू के-के हुन ?

लागु ‍औषध नियन्त्रणका लागि रहेका कानूनी व्यवस्थाहरू देहाय वमोजिम रहेको छ

  • लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, 2033
  • लागु औषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति, 2063
  • लागु औषध नियन्त्रण रणनीति, 2066
  • लागु औषध नियन्त्रण कार्ययोजना,2075
  • लागु ‍औषध प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपचार तथा पुन:स्थापना केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका,2075
  • लागु औषधको नियन्त्रण र रोकथामसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा स्थानिय तहलाई मार्गदर्शन,2076
  • लागु ‍औषधको मौखिक प्रतिस्थापन उपचार पद्धति कार्यसञ्चालन निर्देशिका,2070
  • साझेदारीमा लागु औषध प्रयोगकर्ताहरूको उपचार तथा पुनस्थापना केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि,2075


Last Updated : 2080-05-24 14:44:25

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers