Low Bandwidth Invert Color A- A A+

आ.ब.२०७६/७७ को पुनरावलोकन समितिबाट कार्य सम्पादन मुल्यङ्कन फारम पुनरावलोकन भएका राजपत्रांकित अधिकृत (रा.प. द्वितीय तथा तृतीय) कर्मचारीहरूको विवररण

2077-06-01

2077-06-01


उपरोक्त विषयमा आ.व. २०७६/७७ को पुनरावलोकन समितिबाट पुनरावलोकन भएका रा.प. द्वितीय श्रेणीका 149 र रा.प. तृतीय श्रेणीका 411 जना कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन मूल्यङ्कन फारम विवरण निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७८(ख) ५ बमोजिम प्रकाशित गरिएको छ ।

Name of File Download
KaSaMu_Notice_min.pdf

Last Updated : 2079-12-02 21:03:33

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers