गृह मन्त्रालय | बोलपत्र/दरभाउपत्र http://www.ajaxray.com/rss2/channel/about सवारी साधन (जीप) खरिदको लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना http://moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2017-04-23 शिलवन्दी बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना । http://moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2017-04-16 बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना । http://moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2017-02-13 शिलवन्दी बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना । http://moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2016-11-17 बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना http://moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2016-11-04 प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना http://moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2016-10-04 शिलवन्दी बोलपत्र/दरभाउपत्र संसोधन सम्बन्धी सूचना । http://moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2016-09-20 शिलवन्दी बोलपत्र/दरभाउपत्र आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना । http://moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2016-08-24 लागु औषध नियन्त्रण इकाई बिजुलीबजार काठमाण्डौबाट प्रस्ताव आह्वान गरिएको । http://moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2016-08-04 बोलपत्र रद्द गरिएको । http://moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2016-07-15