गृह मन्त्रालय | बोलपत्र/दरभाउपत्र http://www.ajaxray.com/rss2/channel/about बोलपत्र स्वीकृतीको लागि छनौट भएको सम्बन्धमा । http://moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2017-06-21 हज यात्राको लागि हवाई टिकट आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना । http://moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2017-05-31 सवारी साधन (जीप) बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना । http://moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2017-05-24 Invitation for Bids for Department of Immigration, TIA and Border Control Points. http://moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2017-05-18 मेशिनर उपकरण खरिद सम्बन्धी संशोधित सूचना http://moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2017-05-03 सवारी साधन (जीप) खरिदको लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना http://moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2017-04-23 शिलवन्दी बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना । http://moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2017-04-16 बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना । http://moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2017-02-13 शिलवन्दी बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना । http://moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2016-11-17 बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना http://moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2016-11-04