Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति, २०६६