Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

बैदेशिक अध्ययन भ्रमण छात्रवृत्ती सम्बन्धी सूचना