Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

गृह मन्त्रालयबाट आ.व. २०७५-७६ मा भएको खर्चको फाँटवारी ।