नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौँ, नेपाल

सुरक्षा समन्वय महाशाखा

सुरक्षा समन्वय महाशाखा
नाम थर : यादव प्रसाद कोइराला
पद : सह-सचिव

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय