Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखा


प्रमुख सेवाहरु

  1. नागरिकता वितरण प्रक्रियाको लगातार अनुगमन गर्ने, प्रगति तथ्याङ्क लिने तथा नागरिकता पाएका र पाउन बाँकीको अभिलेख अध्यावधिक पारी राख्ने तथा राख्न लगायतका नागरिकता सम्वन्धी कार्यहरु गर्ने,
  2. संघीयकानून बमोजिम नागरिकताको प्राप्ति, पुनर्प्राप्ति र समाप्ति
  3. नेपाल सरकारको निर्णयले बदर भएका नेपाली नागरिकता सम्बन्धि कार्यको अभिलेख राख्ने र राख्न लगाउने
  4. नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम प्रदान गरिने अङ्गीकृत तथा सम्मानार्थ नेपाली नागरिकताको प्रमाण-पत्र वितरण गर्ने,
  5. राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्य