Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा

महाशाखा नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा

प्रमुख सेवाहरु

  1. अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने,
  2. नियमित रुपमा वार्षिक तथा आवधिक योजना तर्जुमा गर्ने,
  3. नेपाल सरकारबाट प्राप्त विशेष निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्न योजना तर्जुमा गर्ने,
  4. मन्त्रालय अन्तर्गत संचालित वार्षिक तथा आवधिक योजनाहरुको कार्यान्वयन, अनुगमन र प्रगति विवरण संकलन गरी प्रगति समीक्षा गर्ने,
  5. योजना र प्रगतिका सम्वन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगसंग सम्पर्क इकाईको रुपमा काम गर्ने,
  6. संसद सम्वन्धी काम गर्ने,
  7. मन्त्रालयका मुख्य मुख्य कामहरुको प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाउने,


कर्मचारी विवरण