Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखा

महाशाखा सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा