Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

मानव अधिकार प्रबर्धन शाखा

महाशाखा कानून महाशाखा

प्रमुख सेवाहरु

 1. मानव अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन
 2. आधारभूतमानव अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन
 3. संयुक्त राष्ट्र संघ, सार्क तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग भएका सन्धि, सम्झौता, महासन्धि, प्रोटोकलहरु मध्ये गृह मन्त्रालयबाट सम्पादन हुनु पर्ने कार्यहरुको अध्यावधिक अभिलेख राख्ने एवम् अनुगमन गर्ने साथै पक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा बुझाउनु पर्ने ICCPR र CAT को आवधिक प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायको सहयोग र समन्वयमा तयार गर्ने,
 4. मानव अधिकार, महिला, दलित, मुस्लिम आदि मानव अधिकार आयोगसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने,
 5. गृह मन्त्रालय, मानव अधिकार इकाईको रुपमा कार्य गर्ने,
 6. मानव अधिकार उल्लंघनका उजुरी छानवीन र आवश्यक कारवाही गर्ने,
 7. मानव अधिकार सम्बन्धी घटनामा भएका यातनामा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 8. मन्त्रालयको लैङ्गिक सम्पर्क विन्दू (Gender Focal Point) को रुपमा कार्य गर्ने,
 9. UNHCR १३२५ र १८२० को राष्ट्रिय कार्य योजना कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 10. बालबालिका र घरेलु हिंसा सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 11. मानव बेचबिखन नियन्त्रण तथा लैङ्गिक सवाल सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 12. अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक, अनाथ बालबालिकाको संरक्षण र मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 13. बादी समुदाय, मुक्त श्रमिक, कमैया, हलिया सम्बन्धी,