Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

विपद् अध्ययन तथा अनसुन्धान शाखा

महाशाखा विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा