Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

विपद् अध्ययन तथा अनसुन्धान शाखा