Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा


प्रमुख सेवाहरु

 1. मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्य गर्ने,
 2. बैठक समारोह तथा प्रवन्ध सम्वन्धी कार्य गर्ने,
 3. मन्त्रालय तथा अन्तर्गत निकायहरुको वेरुजु फर्छौट सम्वन्धी कार्य गर्ने,
 4. आर्थिक प्रशासन सम्वन्धी कार्य गर्ने,
 5. सार्वजनिक बिदाको घोषणा, उर्दी र सार्वजनिक उत्सव आदि सम्वन्धी कार्य गर्ने,
 6. विभूषण सम्वन्धी कार्य गर्ने,
 7. कल्याण धन र वेवारिसी धन सम्वन्धी कार्य गर्ने,
 8. तीर्थस्थान र तीर्थयात्रीहरु सम्वन्धी कार्य गर्ने,
 9. सवारी नियन्त्रण सम्वन्धी कार्य गर्ने,
 10. उपत्यकामा रहेको सरकारी सवारी साधनको व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्य गर्ने,
 11. गृह मन्त्रालयले गर्नु पर्ने तर अन्य कुनै महाशाखालाई नतोकिएको कार्य गर्ने ।

अन्तर्गतका शाखाहरु

 1. आर्थिक प्रशासन शाखा
 2. कार्यालय व्यवस्थापन तथा जिन्सी शाखा
 3. आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा
 4. दर्ता शाखा