Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा


प्रमुख सेवाहरु

 1. विपद् प्रतिकार्यमा सहयोग
 2. विपद् पुर्वतयारी तथा प्रतिकार्यको कार्य,
 3. विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा पुनर्लाभ सम्वन्धी कार्य,
 4. विपद अध्ययन अनुसन्धान सम्वन्धी कार्य,
 5. विपद् जोखिम न्यूनिकरण, विपद् प्रतिकार्य र पुनस्थापना तथा पुनर्निमाण र अनुसन्धान  सम्बन्धी समन्वय र व्यवस्थापनको कार्य,
 6. केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको सचिवालय सम्बन्धी कार्य,
 7. नेपाल जोखिम न्यूनिकरण सम्बन्धी कार्यको समन्वय,
 8. विपद् व्यवस्थापन ऐन र विपद् व्यवस्थापन रणनीतिको कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य  
 9. आपतकालीन केन्द्रहरु (NEOC, REOC र DEOC) सम्बन्धी कार्य,
 10. प्रकोप व्यवस्थापन सम्वन्धी,
 11. दैवी प्रकोप केन्द्रीय उद्धार समितिको सचिवालय व्यवस्थापन सम्वन्धी,
 12. वारुणयन्त्र सम्वन्धी कार्य,
 13. द्वन्द पिडित क्षेत्रको सामाजिक तथा आर्थिक विकासको नीति ,रणनीति र कार्यक्रम
 14. बिस्तृत शान्ति सम्झौता लगायतका अन्य सम्झौता ,सहमति र निर्णय कार्यान्वयन , अनुगमन तथा मुल्यांकन
 15. द्वन्दबाट पीडित तथा बिस्थापित व्यक्तिको राहत , आर्थिक सहायता तथा पुन:स्थापना            

अन्तर्गतका शाखाहरु

 1. विपद् अध्ययन तथा अनसुन्धान शाखा
 2. विपद् अध्ययन जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्लाभ शाखा
 3. शान्ति प्रवर्धन शाखा
 4. विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा
 5. राहत तथा तथ्यांक व्यवस्थापन शाखा

कर्मचारी विवरण