Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

उन्नती शर्मा


उन्नती शर्मा


उन्नती शर्मा
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
इमेल unnatisarma@gmail.com
सम्पर्क 9849210670
बहाल मिति N/A