Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

तिर्थराज आचार्य


तिर्थराज आचार्य


तिर्थराज आचार्य
लेखापाल

शाखा आर्थिक प्रशासन शाखा
पद लेखापाल
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल acharyatirtha52@gmail.com
सम्पर्क 9851164995
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ ८