Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

शिवलाल पौडेल


शिवलाल पौडेल


शिवलाल पौडेल
नायब सुब्बा

शाखा नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9843676709
बहाल मिति २०७५ पुष २