Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सरीता राई


सरीता राई


सरीता राई
सहायक कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा राहत तथा तथ्यांक व्यवस्थापन शाखा
पद सहायक कम्प्यूटर अपरेटर
इमेल raisarita682@gmail.com
सम्पर्क 9849272568
बहाल मिति २०७५ भाद्र ६