Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

राम प्रसाद ज्ञवाली


राम प्रसाद ज्ञवाली


राम प्रसाद ज्ञवाली
शाखा अधिकृत

शाखा सीमा तथा अध्यागमन प्रशासन शाखा
पद शाखा अधिकृत
सम्पर्क 9851182511
बहाल मिति N/A