Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

राजेन्द्र प्रसाद गौतम


राजेन्द्र प्रसाद गौतम


राजेन्द्र प्रसाद गौतम
शाखा अधिकृत

शाखा राहत तथा तथ्यांक व्यवस्थापन शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल rgtm888@gmail.com
सम्पर्क 9841551351
बहाल मिति N/A