Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

प्रकाश राई


प्रकाश राई


प्रकाश राई
नायब सुब्बा

शाखा सचिवज्यूको सचिवालय
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9841701554
बहाल मिति २०७५ मंसिर २३