Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

पवित्र प्रकाश शाह


पवित्र प्रकाश शाह


पवित्र प्रकाश शाह
शाखा अधिकृत

शाखा प्रहरी प्रशासन शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल pabitrashah65@gmail.com
सम्पर्क 9841286924
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ ८