Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडी 


नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडी 


नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडी 
सह सचिव

शाखा नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा
पद सह सचिव
इमेल pppd@moha.gov.np
सम्पर्क 9851140011
बहाल मिति २०७५ भाद्र ६