Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

मिना न्यौपाने


मिना न्यौपाने


मिना न्यौपाने
नायब सुब्बा

शाखा राहत तथा तथ्यांक व्यवस्थापन शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल meenu.neupane2015@gmail.com
सम्पर्क 9841115940
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ ८